KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU NHÀ ĐẦU TƯ NỘP THÊM GIẤY TỜ NGOÀI QUY ĐỊNH

Nội dung này được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư.

Cụ thể, điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định này nêu rõ:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này

Ngoài ra, nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 01 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ hồ sơ. Trong đó, thông báo phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trong thời gian ghi tại văn bản thông báo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư phải có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung đúng hạn. Nếu nhà đầu tư không bổ sung, sửa đổi trong thời hạn được thông báo thì có thể bị xem xét dừng giải quyết hồ sơ.

Không chỉ vậy, khi yêu cầu nhà đầu tư giải trình nội dung trong hồ sơ thì phải thông báo bằng văn bản và ghi rõ thời hạn giải trình. Nếu nhà đầu tư không giải trình thì xem xét thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc dừng giải quyết hồ sơ.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 26/3/2021

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook