NĂM 2022, TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2022 sẽ tăng so với năm 2021.

Cụ thể, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được quy định như sau:

“2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Theo đó, so với năm 2021, tuổi nghỉ hưu năm 2022 tăng như sau:

Làm việc trong điều kiện bình thường Tuổi nghỉ hưu
Năm 2021 Năm 2022
Lao động nam Từ đủ 60 tuổi 03 tháng Từ đủ 60 tuổi 06 tháng
Lao động nữ Từ đủ 55 tuổi 04 tháng Từ đủ 55 tuổi 08 tháng

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm nghề, công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn từ 05 – 10 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu nói trên

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook