NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NẾU LÀ CÁ NHÂN CƯ TRÚ VẪN ĐƯỢC HƯỞNGN MỨC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 10% NẾU KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp người nước ngoài không cư trú nhưng có phát sinh tiền lương, tiền công được chi trả tại Việt Nam thì phải nộp thuế với thuế suất 20%.

“1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.”

Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam nhưng không có HĐLĐ thì phải nộp thuế với thuế suất 10% (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Đối với tổ chức nước ngoài nếu có phát sinh thu nhập từ thực hiện dự án tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook