NHỮNG GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI THÔNG QUA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công văn số 871/BKHĐT-PTDN ngày 19/2/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hợp đồng, giao dịch do Hội đồng quản trị chấp thuận (1 trang)

Theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với những “người có liên quan” mà giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.

“Người có liên quan” được cho là bao gồm (khoản 1 Điều 167):

– Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

– Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

– Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật này.

Hội đồng quản trị phải họp để chấp thuận các hợp đồng, giao dịch nêu trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ người đại diện ký kết hợp đồng, giao dịch (khoản 2 Điều 167).

Cần lưu ý, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch sẽ không có quyền biểu quyết.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến nhừng giao dịch bắt buộc phải thông qua Hội đồng quản trị, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook