QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC CỦA GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  1. Giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Theo Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó”.

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này”.

Như vậy, theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Điều luật này có đưa ra ngoại lệ đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013. Theo đó, “Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên”.

  1. Giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai

Khoản 3 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau: Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực và đăng ký tại tại cơ quan đăng ký đất đai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook