THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sẽ có hiệu lực từ ngày 08/02/2021. Kéo theo đó, việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũng được thực hiện theo quy định mới.

Cụ thể, khoản 14 Điều 1 Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

Như vậy, so với quy định hiện nay, Chính phủ đã bổ sung thêm giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn trong các giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở mà chủ sở hữu nhà ở (hộ gia đình, cá nhân trong nước) thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở phải có.

Ngoài ra, những loại giấy tờ khác vẫn được thực hiện như quy định hiện nay gồm:

– Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước từ trước ngày 05/7/1994;

– Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết…

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về các quy định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook