THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

  1. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính
  • Cơ sở pháp lý: Điều 50 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019 (sau đây gọi là LSHTT năm 2005)
  • Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính bao gồm:

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung chương trình máy tính; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

(2) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.

(3) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.

(4) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.

(5) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.

(6) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộcsở hữu chung.

  1. Cơ quan thụ lý, giải quyết hồ sơ đăng ký quyền tác giả

– Cơ sở pháp lý: Điều 34 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018

– Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

  1. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký quyền tác giả
  • Cơ sở pháp lý: Điều 52 LSHTT năm 2005; Điều 37 NĐ 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018.
  • Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: info@mlt-lawyer.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook