TỪ 01/7/2021, BỊ XÓA HỘ KHẨU NGAY KHI BÁN NHÀ TRONG TRƯỜNG HỢP SAU

Từ 01/7/2021, Luật cư trú 2020 đã bổ sung thêm các trường hợp xóa đăng ký thường trú (hay còn gọi là xóa hộ khẩu); trong đó có trường hợp liên quan đến vấn đề bán nhà.

Cụ thể, Điều 24 Luật Cư trú 2020 quy định:

Điều 24. Xóa đăng ký thường trú

  1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

………

  1. g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;
  2. h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

Như vậy, với trường hợp người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình (nhà của mình) mà bán đi thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú ngay nếu chủ nhà mới không đồng ý cho giữ lại hộ khẩu tại nhà đã bán.

Ngoài trường hợp nêu trên, theo khoản 1 Điều 2 Luật Cư trú 2020 thì “Chỗ ở hợp pháp là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo quy định của pháp luật.”

Do đó căn cứ điểm g nêu trên, nếu đã có hộ khẩu tại chỗ ở hợp pháp tại nhà thuộc quyền sở hữu của mình mà nhà đó bị bán đi thì công dân sẽ bị xóa hộ khẩu tại địa chỉ đó nếu vẫn chưa đăng ký hộ khẩu mới tại nơi khác.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook