XÁC ĐỊNH “CHỦ HỘ” THEO LUẬT CƯ TRÚ 2020

Luật cư trú 2020 được ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, đã bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý về cư trú; trong đó có quy định tại Điều 10 về xác định “chủ hộ” như sau:

Thành viên hộ gia đình có quyền và nghĩa vụ thống nhất đề cử chủ hộ; trong đó:

– Chủ hộ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử;

– Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì chủ hộ là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử;

– Trường hợp các thành viên hộ gia đình không đề cử được thì chủ hộ là thành viên hộ gia đình sẽ do Tòa án quyết định;

– Trường hợp hộ gia đình chỉ có một người thì người đó là chủ hộ.

Hiện hành theo Khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú 2006  quy định:

– Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

– Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến việc xác định “Chủ hộ” theo Luật Cư trú năm 2020, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook